HALL OF FAME

ณ หอเกียรติยศนี้

คือสถานที่ประกาศสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น
เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในงานท่ออุตสาหกรรม
ซึ่งได้ผ่านการทดสอบ และคัดกรองอย่างดีจากทางผู้สอนแล้ว

ทั้งนี้ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผู้เรียนทุกท่าน
จะนำความรู้ที่ได้เสียสล่ะเวลามาร่ำเรียน 
นำไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กร 
สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตนเองสืบไป

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านครับ

สุรเชษฐ์ มังษะชาติ
ผู้สอน Plant3Dtutor
201703003
201703004
201705005
201705006
201705007

201705008
201705009
201705010

0 comments:

Post a Comment