About us

แนะนำตัววิทยากร
ชื่อ สุรเชษฐ์ มังษะชาติ

ผมมีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D&3D ครับ 
โดยงานที่ผมทำนั้น จะเกี่ยวกับการให้ความรู้กับผู้สนใจ ในงานเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ผมกล่าวมาในขั้นต้น รวมถึงให้คำปรึกษาถึงวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

ประวัติโดยย่อ
•เจ้าของ plant3dadvisor.blogspot.com และ www.plant3dtutor.com แหล่งความรู้งานเขียนแบบไฟฟ้า และ Piping 3D ด้วย CAD 
•ผู้มีความเชี่ยวชาญงานเขียนแบบ CAD 2D, P&ID, Piping 3D, และ Electrical 2D&3D 
•เจ้าของเฟสบุ๊คเพจ Plant 3D Tutor และ Thai Electrical Drawing แนะนำการใช้โปรงาน และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่สนใจโปรแกรม AutoCAD Plant 3D และ SolidWorks Electrical 
•อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม ให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ Autocad Plant 3D บริษัท แคดเกตเวย์จำกัด 
•อดีตเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมให้คําปรึกษา และบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ SolidWorks Electrical บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
•ที่ปรึกษาวิธีการจัดการเรื่องงานเขียนแบบในระดับโครงการ เพื่อให้งานในโครงการนั้นๆใช้เวลาในการเขียนแบบอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
• ปัจจุบัน เป็นวิทยากรอิสระ อบรมการใช้งานโปรแกรม ให้กับบริษัทต่างๆ 
•ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ที่ Skilllane

รายชื่อบริษัท (บางส่วน) ที่เคยได้มีโอกาสเข้าไปอบรม
  

บริษัทที่เคยเข้าร่วมการอบรมกับ Plant3DTutor

TOA PAINT (THAILAND) CO.,LTD (MAR 2017)
Full Course AutoCAD Plant 3D 2017 

Aurecon Consulting (Thailand) Co., Ltd. (MAR 2017)
Full Course AutoCAD Plant 3D 2017 

บริษัท เค พี เอ็น กรีนเอ็นเนอจีโซลูชั่น จำกัด (JAN 2017)
Full Course AutoCAD Plant 3D 2017
SolidWorks Electrical Professional 2016


บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ (ด่านช้าง) จำกัด (JUL 2016)

Course  Basic P&ID for Industrial design.

THAI COCONUT PUBLIC COMPANY LIMITED. (JUN 2016)
Course  Basic P&ID for Industrial design.

ITALTHAI ENGINEERING COMPANY LIMITED (JAN 2016)
Course Basic Piping 3D for Industrial design.

Italthai
บริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (SEP 2015)

อบรมการใช้งานหลักสูตร 30ชั่วโมง
มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล 
บริษัท STRR Engineering จำกัด (Jul 2015)
อบรมการใช้งานหลักสูตร 30ชั่วโมง
STRR
SYN Engineering & Supply co.,ltd. (August 2014)
อบรมการใช้งานหลักสูตร 12ชั่วโมง
SYN
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด (December2014)
อบรมการใช้งานหลักสูตร 30ชั่วโมง
CPE
 BANGCHAK PETROLEUM PUBLIC COMPANY LIMITED.(August2014)
ออกแบบรายการคำนวณหาปริมาณน้ำมันคงค้างในท่อส่งน้ำมัน (โรงกลั่นน้ำมันบางจาก-พระโขนง)

Antifire co,.Ltd (April-June 2014)
ให้คำปรึกษาการทำโครงการด้วยโปรแกรม AutoCAD Plant 3D 2014
Antifire
 ORGANO (THAILAND) CO.,LTD (June 2014)
อบรมการใช้งานหลักสูตร 12ชั่วโมง
Organo
SP 1995 Co.,Ltd (2014)
Autocad Plant 3D and Autocad 2D Basic 
SP1995

2554 - 2556  บริษัท แคดเกตเวย์ จำกัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและช่วยสนับสนุนการนำเสนอซอฟแวร์ร่วมกับฝ่ายขาย รวมทั้งให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับซอฟแวร์ Autocad Plant 3D ทั้งก่อนและหลังการขาย

เป็นวิทยากร อบรมการใช้งานโปรแกรม Autocad Plant 3D ให้กับบริษัท
  • Perfect Engineering & Technology Co., Ltd.
  • IRPC Public Company Limited.
  • Rayong Engineering & Plant Service Co., Ltd.
  • Pöyry | international consulting and engineering
  • Hydrozone Co.,Ltd.
  • G Innovation Co.,Ltd.
0 comments:

Post a Comment