Monday, August 10, 2015

สอน Autocad Plant 3D ตอน การใช้คำสั่ง ID เพื่อหาระดับความสูงของวัตถุในงาน Piping 3D

ใช้คำสั่ง ID เพื่อหาระดับของวัตถุ


น่าจะเป็นเรื่องที่ยุงยากในงาน 3D หากเราต้องมาปรับวิว เพื้อใช้ Dimension เพื่อหาระดับของวัตุ เนื่องจากการวัดโดยปกติ จะอิงที่แกน X,Y เท่านั้น ซึ่งปกติจะใช้วัดกับงาน 2มิติ แต่งานที่เป็น 3มิติ ในเรื่องของการหาตำแหน่งอ้างอิงของวัตถุ เราสามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง ID เลือกวัตถุนั้นๆ เพื่อที่จะดูว่า เค้าอยู่ที่ตำแหน่งใดของระยะเมื่อเทียบจากแกน X,Y,Z ในวีดีโอ ผมได้แสดงวิธีการประยุกต์การใช้งานคำสั่ง ID เพื่อหา Elevation (ระดับความสูง) ของวัตถุ เพื่อช่วยให้เราอ้างอิงตำแหน่งวัตถุได้ง่ายๆครับ 0 comments:

Post a Comment